Adatkezelési nyilatkozat

Kérjük a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

 

A Magyar Egészségügyi Társaság a (met-tarsasag.com) weboldal üzemeltetője
ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adatok körében követett gyakorlatáról,
a látogatók jogairól és azok érvényesítésének lehetőségéről.

 

Hatályos 2020. január 01. napjától visszavonásig és/vagy módosításig

 

 

I. ELŐSZÓ

I.1. Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy rögzítse a Magyar Egészségügyi Társaság (a továbbiakban Tulajdonos) elérhetőségét biztosító https://met-tarsasag.com (a továbbiakban Weboldal) adatkezelését.
I.2. A II. pontban részletezett Adatkezelő az Ön személyes adatait
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival (a továbbiakban GDPR),
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint
– egyéb, adatvédelmi vonatkozású jogszabályok alapján kezeli.
I.3. A II. pontban hivatkozott Adatkezelő biztosítja Önt arról, hogy az Ön személyes adatainak bizalmas és jogszerű kezelése kiemelt fontosságú számára.

II. ADATKEZELŐ

II.1. Adatkezelő személye
Név: Magyar Egészségügyi Társaság
Nyilvántartási szám: Főv. Bíróság 5403 – 7.Pk.61.087/1993/7.
Adószám: 18060432-1-41
Székhely: H – 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
E-mail: info@met-tarsasag.com
II.2. Adatkezelés
Az Adatkezelő célja nem érinti az Ön adatvédelmi jogszabályokban meghatározott jogait. Ennek alapján Ön azokat az Adatkezelő vonatkozásában és Adatkezelővel szemben gyakorolhatja.

III. A KEZELT ADATOK KÖRE

III.1. Az Ön döntése alapján a Tulajdonos Weboldalának a szolgáltatásait az alábbi online módokon veheti igénybe:
III.1.1. Weboldalon lévő kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével (a továbbiakban Kapcsolatfelvétel).
III.1.2. Weboldalról letölthető jelentkezési lap segítségével (a továbbiakban Jelentkezési lap).
III.1.3. Weboldalon feltüntetett egyéb kapcsolatfelvételi lehetőségek segítségével (a továbbiakban Egyéb kapcsolatfelvétel).
III.2. Adatkezelő a Weboldal használata során személyes adatot, online módon nem kezel.
III.2.1. Az Adatkezelő a Kapcsolatfelvétel és a Jelentkezési lap valamint az Egyéb kapcsolatfelvétel során tudomására jutott adatokat manuálisan dolgozza fel és online elérhetőségtől elzárt adattárolással tárolja.
III.2.2. Adatkezelő a Weboldal működtetése során az Ön személyes adatait nem kezeli online módon.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

IV.1. Adatkezelő kiemelt célja, hogy a Tulajdonos szakmai tevékenységéről és szolgáltatásairól Ön tudomást, ismeretet szerezzen.
IV.2. Adatkezelő a személyes adatok különleges kategóriái körébe tartozó adatokat nem kezel.

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

V.1. Adatkezelő a III. pontban körülírt személyes adatokat az alábbi jogalapokon kezeli:
V.1.1. Az Ön kifejezett, önkéntes, határozott, félreérthetetlen és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján, mely szerint Ön a Tulajdonos bármelyik szolgáltatását bármilyen módon és formában igénybe veszi. Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor térítésmentesen visszavonja és kérje a személyes adatainak törlését a met63@t-online.hu e-mail címre küldött kérelemmel.
V.2. A személyes adatok forrása Ön. Adatkezelő személyes adatokat más forrásból nem gyűjt.

VI. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

VI.1. Az Ön személyes adatai kezelésének kezdő időpontja az Ön által megadott adatoknak a Tulajdonos tudomására jutása.
VI.2. Az Ön személyes adatai kezelésének záró időpontja:
VI.2.1. Ön kezdeményezi: Ön a személyes adatai kezelését bármikor térítésmentesen visszavonhatja és a személyes adatai törlése iránt kérelmet terjeszthet elő. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.
VI.2.2. Adatkezelő kezdeményezi: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törlik az Ön személyes adatait abban az esetben, ha Ön által demoralizáló, destruktív, közízlést vagy bármely jogszabályt sértő, az Adatkezelő üzleti érdekeit, jó hírnevét sértő vagy arra alkalmas véleménynyilvánításra kerül sor.
VI.3. A X. pontban hivatkozott, a rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Ennek részletszabályairól a X.5. pontban felsorolt külső szolgáltatások szabályzatai nyújtanak információt. Az automatikusan rögzített adatok az Ön egyéb személyes adataival nem összekapcsolhatók.

VII. ADATFELDOLGOZÓ

VII.1. A Tulajdonos a Weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, illetve egyéb, a Tulajdonos szolgáltatásainak az igénybevételéhez szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából Adatfeldolgozót vehet igénybe. Ennek alapján a Tulajdonos az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:
VII.1.1. Tárhely és szerver szolgáltató
Tevékenység: tárhely- és szerverszolgáltatás
Továbbított adatok köre: Technikai Adatok
VII.1.2. Webszerkesztő, designer
Tevékenység: Weboldal szerkesztési és design feladatok
Továbbított adatok köre: Technikai Adatok

VIII. ADATTOVÁBBÍTÁS

VIII.1. Adatkezelő az Ön személyes adatát kizárólag akkor továbbíthatja harmadik személy részére, ha Ön egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad.
VIII.1.1. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa jogszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Az ilyen adattovábbítás és az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
VIII.1.2. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
VIII.2. Ezen felül az adattovábbítás az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez vagy az Ön kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges.

IX. ADATBIZTONSÁG

IX.1. Adatkezelő a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az Ön jogaira és szabadságára jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
IX.2. Adatkezelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, az Ön személyes adatához hozzáféréssel rendelkező munkavállalók kizárólag az Adatkezelők utasításainak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy a magyar jogszabály kötelezi őket.
IX.3. Adatkezelő határidőben bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak és értesíti Önt amennyiben az Ön személyes adatainak biztonságát olyan sérelem érte, amely a továbbított adat, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi (adatvédelmi incidens). Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

X. „COOKIE” (SÜTI) KEZELÉS

X.1. A cookie egy olyan apró file, amely a Weboldal személyre szabottsága érdekében akkor kerül az Ön számítógépére, amikor Ön a Weboldalra látogat. A cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként generálódnak (a továbbakban Cookie-k).
X.2. Adatkezelő a Weboldal látogatottsága során közvetlenül nem helyez el Cookie-kat.
X.3. Adatkezelő technikailag elengedhetetlenük szükséges okokból azonban igénybe vesz olyan külső szolgáltatásokat, melyek Cookie-kat alkalmaz(hat)nak az alábbi célokból:
– a Weboldal tartalmi motorjának biztosítása;
– a Tulajdonos szolgáltatásai igénybevétele;
– a Weboldal személyre szabottsága;
– a Weboldal látogatottsági adatainak megismerése;
– a Weboldal Ön általi használatának könnyítése;
– az informatikai rendszer fejlesztése;
– az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása;
– az Ön jogainak védelme;
– az Ön részére elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása;
– piackutatás
– statisztika, analitika
X.4. Adatkezelő a X.3. pontban hivatkozott esetekben a külső szolgáltatások által alkalmazott Cookie-at nem felügyeli, így nincs befolyása arra, hogy azok milyen adatokat gyűjtenek. Ezen Cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
X.5. Adatkezelő az alábbi külső szolgáltatásokat veszi igénybe:
-Wordpress: A Weboldal tartalmi motorját képezi, amely nélkül és a hozzátartozó beépülő modul, a Divi nélkül a Weboldal nem vagy nem teljeskörűen működik. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhetősége: WordPress – https://automattic.com/cookies/, Divi – https://www.elegantthemes.com/policy/privacy/
-Social plugin (Facebook): Ennek köszönhetően tud részt venni Ön a Weboldalhoz kapcsolódó interakciókban és igénybe venni a közösségi szolgáltatásokat. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhetősége: https://www.facebook.com/help/cookies.
-Videomegosztás (Youtube): A Tulajdonos szolgáltatásainak és terméktájékoztatóinak egy része a fenti közösségi videomegosztón is elérhető. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhetősége: Youtube – https:// policies.google.com/technologies/types?hl=hu).
-Google Analytics: A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatait gyűjti analitikai célból. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhetősége: https://ssl.gstatic.com/policies/privacy/pdf/ 20180525/853e41a3/google_privacy_policy_hu_eu.pdf.
X.6. Amennyiben Ön a Cookie-kat nem kívánja fogadni lehetősége van annak letiltására, melynek pontos módjáról az Ön böngészője ad felvilágosítást. Mivel a Cookie-k célja a Weboldal használhatóságának, folyamatainak támogatása és megkönnyítése a Cookie-fogadás letiltása esetén a Weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatának, a szolgáltatások igénybevételének, a Megrendelésnek, a Feliratkozáshoz kötött tartalmak megtekintésének akadálya lehetséges.

XI. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

XI.1. Adatkezelő nem alkalmaz az adatkezelés vonatkozásában automatizált döntéshozatalt.

XII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

XII.1. Az Adatkezelő elősegíti az Ön ebben a pontban részletezett jogainak gyakorlását. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ezt Ön másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelem alapján, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a felügyeleti hatósághoz a panasztételhez való jogáról és a bírósági jogorvoslati jogáról.
XII.2. Az ebben a pontban részletezett tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő adminisztratív költségekre díjat számíthatnak fel vagy megtagadhatják az intézkedést. Az írásban előterjesztett kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelem az Ön e-mail címéről érkezik. Ha az Adatkezelőnek kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik.
XII.3. Az Önt megillető jogok a következők:
XII.3.1. A tájékoztatás kéréshez való jog. Ön az Adatkezelőtől írásban a met63@t-online.hu e-mail címére kérelemmel tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
XII.3.2. A hozzáférés joga. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférést kapjon az adatkezelés céljáról; a személyes adatok kategóriáiról; a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket. A személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az Ön személyes adatai helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való és a személyes adata kezelése elleni tiltakozási jogáról. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról. A személyes adatok forrásáról, az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilakotást és az alkalmazott logikáról, az adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár. A személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén a megfelelő garanciákról.
XII.3.2.1. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatok kérése esetén az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formában kell rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
XII.3.3. A helyesbítéshez való jog. Az Ön kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítik a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját Ön kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
XII.3.3.1. Egyebekben Ön a helyesbítéshez való jogát írásban a met63@t-online.hu e-mail címre kérelem megküldésével gyakorolhatja. Az írásban előterjesztett helyesbítés iránti kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelem az Ön e-mail címéről érkezik.
XII.3.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröljék a személyes adatait, az Adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, amennyiben:
XII.3.4.1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
XII.3.4.2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja adatkezelésre;
XII.3.4.3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
XII.3.5. Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és törölni kötelesek, az elérhető technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőt, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányainak törlését.
XII.3.5.1. Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges:
XII.3.5.1.1. A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
XII.3.5.1.2. A személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy magyar jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
XII.3.5.1.3.Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
XII.3.5.2. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
XII.3.5.3. Ön a törléshez (zároláshoz) való jogát írásban a met63@t-online.hu e-mail címre kérelem megküldésével gyakorolhatja. Az írásban előterjesztett törlés iránti kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelem az Ön e-mail címéről érkezik.
XII.3.6. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az unió, illetve a magyar jogszabály alapján fontos közérdekből lehet kezelni. Az Adatkezelő Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
XII.3.7. Panasztételhez való jog. Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogellenes vagy jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
XII.3.7.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36-(1)-391-1400
XII.3.8. Bírósági jogorvoslathoz való jog. Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak jogellenes kezelése miatt a jogait megsértették. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
XII.3.9. Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozókkal szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozók tevékenységi helye szerint vagy – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

XIII.1. Önnek kiemelt érdekében áll az, hogy személyes adatait – bármiféle visszaélés elkerülése végett – megfelelő titokban tartsa és azok megfelelő védelmét biztosítsa. Így Önnek különös gondossággal kell eljárnia a személyes adatai megadásakor. Amennyiben Önnek a személyes adata kezelésével kapcsolatban bármiféle kétsége merülne fel, azt az Adatkezelőnek haladéktalanul jelezze.
XIII.2. A Nyilatkozatok, így jelen Adatkezelési Nyilatkozat hatálya – figyelemmel a Tulajdonos tevékenységi köreinek folyamatosan bővülésére – a Tulajdonos szolgáltatásainak igénybevétele során megjelenési módtól, formától és formátumtól függetlenül valamennyi jelen és jövőbeli felületre, domainra, platformra is kiterjed.
XIII.3. Adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy az Ön által megadott személyes adatok valósak-e. Az Ön felelősségi körébe tartozik az Ön által megadott személyes adatok valóságtartalma. Ön felelős azért, hogy a Weboldalt és a Tulajdonos szolgáltatásait kizárólag a saját személyes adatai felhasználásával vegye igénybe. Így például Ön a saját személyes adatainak (például név, e-mail cím) megadásakor kizárólag Ön veszi igénybe a Tulajdonos szolgáltatásait. Amennyiben Ön másnak a személyes adatai megadásával vagy más számára, más megbízásából veszi igénybe a Tulajdonos szolgáltatásait, jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával Ön elismeri, hogy az érintett személy Önnek e célra maradéktalan hozzájárulását adta és Ön az érintett személy jogszerű képviselőjeként jár el.
XIII.4. Ön a Weboldal, illetve a Tulajdonos bármely szolgáltatásának igénybevételével a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszi.
XIII.5. A Nyilatkozatokat, így jelen Adatkezelési Nyilatkozatot az Adatkezelő jogosult egyoldalúan módosítani akként, hogy a módosított, illetve módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mindenkor hatályos szöveg a Weboldalon, illetve minden hírlevél alján lévő link útján bármikor elérhető.

A Weboldal meglátogatásával és a Tulajdonos bármely szolgáltatásának bármely módon és formában történő igénybevételével az Adatkezelő úgy tekinti, hogy Ön a Weboldalon megtalálható mindenkori – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – szöveget fogadják el. A lényegesebb módosításokról vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, az Adatkezelő egyedi tájékoztatást küld vagy tesz a Weboldalon közzé. Ezen túlmenően az Ön további beleegyezésének kikérésére nincs szükség. A Weboldalon közzétett információkkal összefüggésben az Adatkezelő minden jogot fenntart.